Strony

slownik-pojec-fundusze

Aktywa funduszu - mienie funduszu inwestycyjnego. Obejmują one środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników oraz papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesione do funduszu przez jego uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.
Aktywa netto funduszu - Całkowite aktywa funduszu pomniejszone o kwotę całkowitych zobowiązań. Innymi słowy jest to różnica między tym, co fundusz posiada, a tym co fundusz jest winien.
Aktywne zarządzanie (timing) - strategia inwestycyjna polegająca na wykorzystywaniu trendów w konstruowaniu portfela inwestycyjnego. Jej istotą jest zidentyfikowanie aktualnego trendu (przeważnie co najmniej średnioterminowego) i utrzymywanie długich pozycji tylko w przypadku trendu wzrostowego. Przeciwieństwem tej strategii jest zarządzanie pasywne (‘kup i trzymaj‘).
Benchmark - instrument finansowy (np. indeks giełdowy) będący odniesieniem dla oceny wyników zarządzania portfelem papierów wartościowych.
Fundusz akcyjny - fundusz inwestycyjny, który znaczną część swoich aktywów lokuje w akcje (zwyczajowo przyjmuje się, że co najmniej 66%). Fundusz akcyjny może mieć zapisaną w statucie minimalną część aktywów, którą musi mieć ulokowaną w akcje.
Fundusz aktywnej alokacji  - fundusz inwestycyjny, który w zależności od sytuacji rynkowej zmienia udziały poszczególnych klas aktywów w portfelu w ramach ewentualnych ograniczeń statutowych (np. obligacje 40-60% wartości portfela, akcje 10-30%, instrumenty rynku pieniężnego 10-50%).
Fundusz hybrydowy - Kategoria "fundusz hybrydowy" zawiera w sobie 3 rodzaje funduszy, które z racji dywersyfikowania portfela na różne rodzaje papierów wartościowych, nie mieszczą się w 3 pozostałych kategoriach (akcji,obligacji,rynku pieniężnego). Te 3 rodzaje to obecnie: fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze aktywnej alokacji aktywów.
Fundusz indeksowy - fundusz inwestycyjny utrzymujący skład swojego portfela zgodny ze składem wybranego indeksu giełdowego.
Fundusz inwestycyjny otwarty - fundusz charakteryzujący się tym, że zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Poszczególne jednostki reprezentują jednakowe prawa majątkowe, a ich ilość jest teoretycznie nieograniczona.
Fundusz inwestycyjny zamknięty - fundusz emitujący certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi. Jeśli fundusz emituje publiczne certyfikaty inwestycyjne, może następnie ubiegać się dopuszczane ich do publicznego na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym. W porównaniu z funduszami otwartymi tego typu fundusze mają znacznie mniejsze ograniczenia inwestycyjne, dotyczące zarówno instrumentów, jak i procentowych limitów udziału w poszczególnych klasach aktywów.
Fundusz inwestycyjny portfelowy - fundusz emitujący certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi na okaziciela, które następnie są dopuszczane do publicznego obrotu i obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym oraz (w odróżnieniu od funduszy zamkniętych) dokonujący ich wykupienia na żądanie uczestnika funduszu. Fundusze tego typu różnią się również od funduszy zamkniętych nieco innymi ograniczeniami inwestycyjnymi.
Fundusz obligacji - fundusz inwestujący przede wszystkim w różnego rodzaju obligacje: skarbowe, komunalne (municypalne) lub korporacyjne.
Fundusz obligacji korporacyjnych - fundusz stałego dochodu inwestujący swoje aktywa w długoterminowe obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.
Fundusz obligacji municypalnych - fundusz stałego dochodu inwestujący swoje aktywa w długoterminowe obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Fundusz obligacji skarbowych - fundusz stałego dochodu inwestujący swoje aktywa w obligacje emitowane przez Skarb Państwa.
Fundusz papierów komercyjnych - fundusz rynku pieniężnego lokujący swoje aktywa w krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw.
Fundusz rynku pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty lokujący aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego (bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe) i depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie, lub które można wycofać przed terminem zapadalności w bankach krajowych i instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela funduszu pieniężnego nie może być dłuższy niż 90 dni.
Fundusz spółek o małej kapitalizacji (agresywnego wzrostu) - fundusz akcyjny starający się osiągnąć maksymalną długoterminową stopę zwrotu, głównie poprzez inwestycje w niewielkie spółki (co najmniej 2/3 portfela) i wybrane segmenty rynku. Ryzyko inwestycji w tego typu fundusz może być wysokie. Rzadko osiąga on dochody w postaci dywidend.
Fundusz zrównoważony - fundusz inwestycyjny stosujący kombinacje strategii wzrostowej, dochodowej i ochrony kapitału poprzez podział portfela na część akcyjną, obligacyjną i gotówkową. Udziały poszczególnych części są stałe.
Jednostka uczestnictwa - prawo uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu inwestycyjnego otwartego. Pieniądze zainwestowane przez klientów zamieniane są na jednostki uczestnictwa. Wartość jednostki uczestnictwa wyceniana jest przeważnie codziennie, a wycenę publikują codzienne gazety i portale internetowe.
Konwersja - przeniesienie zainwestowanych pieniędzy z jednego funduszu do drugiego - o innej polityce inwestycyjnej.
Nominalna stopa zwrotu - stopa zwrotu nie uwzględniająca inflacji w okresie inwestycji. W tabeli notowań SFI zawsze podawane są nominalne stopy zwrotu, obliczane w oparciu o dane otrzymane od Agenta Transferowego.
Opłata manipulacyjna - opłata pobierana przy zakupie jednostek uczestnictwa. Na ogół opłaty wahają się w granicach 0,5% - 5,5% wpłacanych środków - w zależności od rodzaju funduszu. Nabywanie jednostek poprzez Supermarket Funduszy Inwestycyjnych jest z tych opłat ZWOLNIONE.
Opłata za zarządzanie -opłata pobierana za zarządzanie powierzonymi pieniędzmi, liczona jako procent od zainwestowanej kwoty (opłaty z reguły wahają się w przedziale 1%-4% rocznie od wartości inwestycji). Fundusz pobiera tą opłatę w każdym dniu wyceny aktywów. Uwaga! Publikowana codziennie wycena jednostki uczestnictwa uwzględnia już opłatę za zarządzanie.
Otwarty fundusz inwestycyjny - fundusz charakteryzujący się tym, iż zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Poszczególne jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe, a ich ilość jest teoretycznie nieograniczona. Otwarte fundusze w porównaniu z zamkniętymi mają dużo więcej ograniczeń inwestycyjnych w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa inwestowanych środków.
Uczestnik funduszu - osoba, która za wpłatę wniesioną do funduszu nabyła jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.
Umorzenie jednostki uczestnictwa - wycofanie zainwestowanych pieniędzy. Inaczej - odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu.
Wartość jednostki uczestnictwa - ustalana w większości przypadków codziennie wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
Uczestnik funduszu - osoba, która za wpłatę wniesioną do funduszu nabyła jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.
Umorzenie jednostki uczestnictwa - wycofanie zainwestowanych pieniędzy. Inaczej - odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu.
Wartość jednostki uczestnictwa - ustalana w większości przypadków codziennie wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego przypadająca na jednostkę uczestnictwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz